Moc słowa czyli ustna zmiana angielskiej umowy

Precedensy sądowe z zakresu angielskiego prawa umów ukazują jaką moc mogą mieć słowa. Oczywiście dopuszczalność zawarcia umowy w formie ustnej (o czym pisałem całkiem niedawno) nie jest niczym niezwykłym, bowiem również polskie prawo dopuszcza taką formę umowy. Angielskie prawo jednakże nadaje słowom większe znaczenie o czym świadczą specyficzne dla niego instytucje jak promissory estoppel czy priprietary estoppel bądź też możliwość zmiany umowy spółki bez zachowania formy pisemnej.

Niemniej od niedawna można powiedzieć, że słowa mogą być silniejsze niż umowa na piśmie. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Kary umowne w prawie irlandzkim

Równowaga pomiędzy prawem angielskim i irlandzkim na blogu wymaga abym również opisał stanowisko irlandzkiego prawa względem kar umownych, którym poświęciłem poprzedni wpis. Wpis ten mógłbym zawrzeć w jednym zdaniu – kary umowne (penalty clause) w świetle  irlandzkiego prawa umów są nieważne, natomiast skuteczne będzie ustalenie zryczałtowanego odszkodowania umownego. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Kary umowne w angielskiej umowie – robisz to źle

W pierwszym wpisie na blogu Inbetweeners pisałem o tym, że wyniesione z Polski wyobrażenia o prawie, nie zawsze przystają do realiów systemu common law. Tak właśnie jest w przypadku kary umownej powszechnie stosowanej w polskiej praktyce obrotu gospodarczego. Instytucja kary umownej (penalty clause) w angielskim prawie wykracza poza nasze rozumienie kary umownej i obejmuje także postanowienia o przepadku depozytu lub dokonanych na podstawie umowy świadczeń, utraty prawa do odroczonej części płatności, a nawet opcji wykupu udziałów po niższej lub nominalnej cenie w przypadku naruszenia umowy. Zaskoczeniem może być jednakże fakt, że postanowienie o karze umownej jest w świetle angielskiego prawa nieważne, natomiast ważne będzie ustalenie przez strony w umowie zryczałtowanego odszkodowania jakie strona naruszająca umowę zobowiązana jest zapłacić. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Uzyskiwanie Europejskiego Nakazu Zapłaty przed sądem w Irlandii

Jak sądzę większość przedsiębiorców eksportujących towary lub usługi do krajów Unii Europejskiej zetknęła się z europejskim nakazem zapłaty. W przypadku gdy to polski przedsiębiorca chce uzyskać płatność za dostarczone towary (wykonane usługi) jego (jej) pełnomocnik procesowy dążyć będzie do uzyskania europejskiego nakazu zapłaty przed polskim sądem. Jest to praktyka ze wszech miar słuszna bowiem lepiej jest prowadzić proces na znanym terenie i według znanych reguł. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Okresy przedawnienia w prawie irlandzkim

W moim poprzednim wpisie wskazałem, że przedawnienie w prawie irlandzkim zostało uregulowane w sposób noszący wiele podobieństw do instytucji przedawnienia w prawie angielskim. Podobieństwa dotyczą także ustalonych prawem irlandzkim okresów przedawnienia.

Terminy przedawnienia w irlandzkim prawie wynikają wyłącznie z przepisów ustaw, bowiem common law „nie zna” instytucji przedawnienia. Podstawowym aktem prawnym w tym względzie jest wspomniana już poprzednio ustawa Statute of Limitations 1957  (przy uwzględnieniu ustaw zmieniających z 1991 i 2004) , ale okresy przedawnienia można znaleźć też w innych ustawach – Liability for Defective Products Act 1991 (roszczenia związane z produktami niebezpiecznymi) oraz Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (roszczenia związane z odpowiedzialnością za niebezpieczne pojazdy mechaniczne). Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr